Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Lindén Urakointi Oy

Y-tunnus: 2202670-3

Osoite: Arkkitehdintie 15, 07900 Loviisa

Rekisterinpitäjän edustaja henkilötietoasioissa

Benjamin Lindén

beni@lindenurakointi.fi

Rekisterin nimi

Lindén Urakointi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Lindén Urakointi Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää myös markkinointiin. Lisäksi tietoja käsitellään lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tavanomaisesti rekisteröidyn kanssa tehty sopimus, joka voi syntyä esimerkiksi palvelutoimituksen yhteydessä tai kun rekisteröity täyttää verkkosivustollamme olevan tarjouspyyntölomakkeen.

Julkisesta tai muusta vastaavasta rekisteristä saatujen tietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä säilytetään vain sellaista tietoa, mikä on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseen. Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Yrityksen nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilön itsensä antamat tiedot kuten häntä kiinnostavat palvelut ja/tai erilaiset hankekuvaukset ja vapaamuotoiset muut tiedot
  • Tiedot henkilön ilmoittamista viestintä- ja/tai markkinointiluvista
  • Evästeiden sekä muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättävät profilointitiedot sekä verkkosivukäyttäytymiseen perustuvat tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Lindén Urakointi Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Evästeiden sekä muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättävät profilointi- ja tilastotiedot ovat peräisin verkkosivustoltamme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lindén Urakointi Oy voi luovuttaa tietoja lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien rekisteritietojen kanssa.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle, tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät on suojattu normaalein teknisin suojausmenetelmin kuten palomuurein ja salasanoin. Tietojärjestelmien käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain sellaisille rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Lindén Urakointi Oy:n edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista rekisterinpitäjältä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Lindén Urakointi Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää kielto-oikeuttaan, hän voi lähettää asiaa koskevan allekirjoitetun tiedonannon yllä kuvatun ohjeistuksen mukaisesti.

Verkkosivustolla profilointitietoja keräävät evästeet voi poistaa käytöstä selaimen asetuksissa.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja henkilötietojen käsittelystä Lindén Urakointi Oy:ssä, hän voi lähettää asiaa koskevan allekirjoitetun tiedustelun yllä kuvatun ohjeistuksen mukaisesti.

Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Vaihde: 029 56 66700

tietosuoja@om.fi